កញ្ចប់អ៊ីនធើណេត សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមផ្ទះ

*តំលៃសេវា អ៊ីនធើណេត តាមផ្ទះ
កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន តំលៃ ថ្លៃតំឡើង ថ្លៃកក់ សរុប លក្ខខណ្ឌ
Fiber Optic
10Mbps
១ខែ $៩.៩០ $៥០ $៣០ $៨៩.៩០
៦ខែ $៥០.៤០ $៣០ $២០ $១០៩.៤០
១ឆ្នាំ $៩៩ $៣០ ××× $១២៩
Fiber Optic
30Mbps
១ខែ $១៩ $៥០ $៣០ $៩៩
៦ខែ $១១៤ $៣០ $២០ $១៦៤
១ឆ្នាំ $១៩០ ××× ××× $១៩០
Fiber Optic
50Mbps
១ខែ $២៩ $៥០ $៣០ $១០៩
៦ខែ $១៧៤ $៣០ $២០ $២២៤
១ឆ្នាំ $២៩០ ××× ××× $២៩០