កញ្ចប់អ៊ីនធើណេត សម្រាប់អាជីវកម្ម

*តំលៃសេវា អ៊ីនធើណេត សម្រាប់សណ្ឋាគារ ឬក្រុមហ៊ុន
កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន សេវាប្រចាំខែ លក្ខខណ្ឌ
Fiber Optic 10Mbps $១៥០ Free one Public ip static
Fiber Optic 20Mbps $២៣០ Free one Public ip static
Fiber Optic 30Mbps $៣០០ Free one Public ip static
Fiber Optic 50Mbps $៤០០ Free one Public ip static
Fiber Optic 100Mbps $៧០០ Free one Public ip static