កញ្ចប់អ៊ីនធើណេត សម្រាប់អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច

*តំលៃសេវា អ៊ីនធើណេត សម្រាប់ផ្ទះសំណាក់ ឬប៊ូទិក
កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន តំលៃ ថ្លៃតំឡើង ថ្លៃកក់ សរុប លក្ខខណ្ឌ
Fiber Optic
30Mbps
១ខែ $៥០ $៥០ $៣០ $១៣០ សម្រាប់ផ្ទះសំណាក់
៣០បន្ទប់ចុះក្រោម
៦ខែ $៣០០ $៣០ $២០ $៣៥០
១ឆ្នាំ $៥០០ ××× ××× $៥០០
Fiber Optic
50Mbps
១ខែ $៦០ $៥០ $៣០ $១៤០
៦ខែ $៣៦០ $៣០ $២០ $៤១០
១ឆ្នាំ $៦០០ ××× ××× $៦០០