កញ្ចប់អ៊ីនធើណេត សម្រាប់គេហដ្ឋាន

* តម្លៃសេវា អ៊ីនធើណេត សម្រាប់គេហដ្ឋាន
កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន តំលៃ ថ្លៃតំឡើង ថ្លៃកក់ សរុប លក្ខខណ្ឌ
Fiber Optic
10Mbps
3ខែ $33 $50 $30 $113  

 

អតិថិជនត្រូវបង់សេវា យ៉ាងតិចបំផុត៣ខែ

(បង់១ឆ្នាំថែមជូនការដូ...)

6ខែ $66 $30 $20 $116
1ឆ្នាំ $110 $30 Free $140
Fiber Optic
30Mbps
3ខែ $69 $50 $30 $149
6ខែ $138 $30 $20 $188
1ឆ្នាំ $230 Free Free $230
Fiber Optic
50Mbps
3ខែ $105 $50 $30 $185
6ខែ $210 $30 $20 $260
1ឆ្នាំ $350 Free Free $350
* តម្លៃសរុបខាងលើបានគិតពន្ធរួចជាស្រេច