កញ្ចប់អ៊ីនធើណេត សម្រាប់អាជីវកម្ម

*តំលៃសេវា អ៊ីនធើណេត សម្រាប់សណ្ឋាគារ ឬក្រុមហ៊ុន
កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន សេវាប្រចាំខែ លក្ខខណ្ឌ
Fiber Optic 10Mbps $150 Free one Public ip static
Fiber Optic 20Mbps $230 Free one Public ip static
Fiber Optic 30Mbps $300 Free one Public ip static
Fiber Optic 50Mbps $400 Free one Public ip static
Fiber Optic 100Mbps $700 Free one Public ip static