កញ្ចប់អ៊ីនធើណេត សម្រាប់អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច

* តំលៃសេវា អ៊ីនធើណេត សម្រាប់ផ្ទះសំណាក់ ឬប៊ូទិក
កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន តំលៃ ថ្លៃតំឡើង ថ្លៃកក់ សរុប លក្ខខណ្ឌ
Fiber Optic
30Mbps
3ខែ $165 $50 $30 $245  

សម្រាប់ផ្ទះសំណាក់
៣០បន្ទប់ចុះក្រោម

6ខែ $330 $30 $20 $380
1ឆ្នាំ $550 Free Free $550
Fiber Optic
50Mbps
3ខែ $198 $50 $30 $278
6ខែ $396 $30 $20 $446
១ឆ្នាំ $660 Free Free $660
* តម្លៃសរុបខាងលើបានគិតពន្ធរួចជាស្រេច