កម្មវិធីពិសេស

ទូរទស្សន៍ ឌីជីថល  -    សម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារ (ជាង១០០ប៉ុស្តិ៍)

កម្មវិធី ១ខែ ៦ខែ ១ឆ្នាំ
ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប $១០ $៥០ $១០០
ប្រអប់ ឌីជីថល ១ = ២៥$ សម្រាប់ ១ទូរទស្សន៍

សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត  -   FTTH សម្រាប់ អាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម    

ល្បឿន ១ខែ ៦ខែ ១ឆ្នាំ
៣០Mbps $៥០ $៣០០ $៥០០
៥០Mbps $៦០ $៣៦០ $៦០០