ទិវាកុមារអន្តរជាតិ

ទិវាលើកទី 67 កុមារអន្តរជាតិ (រូបភាព)នេះជាឆ្នាំទីប្រាំមួយសម្រាប់ AKCTV ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ "ព្រឹត្តិការណ៍ធំ នេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ "យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុមារ" ជាប្រធានបទសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ.